1. Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt degene die een bestelling bij ons plaatst, danwel degene die bij ons een product koopt en/of degene met wie wij een overeenkomst sluiten aangeduid als ‘onze relatie’.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en transacties, tenzij wij schriftelijk anders zijn overeengekomen.

1.3 Mondelinge verklaringen van onze zijde zijn niet bindend tenzij wij deze schriftelijk hebben bevestigd.

1.4 Algemene voorwaarden van onze relatie zijn niet van toepassing, behalve indien en voor zover wij met die voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord zijn gegaan.

 1. Aanbiedingen

2.1 Een schriftelijke aanbieding van ons staat gedurende de daarin genoemde termijn open voor acceptatie.

2.2 Al onze aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, ook die betreffende prijzen en prijsopgaven, voorkomende in prijslijsten, advertenties, brieven, internet en dergelijke zijn steeds vrijblijvend, inclusief BTW en zolang de voorraad strekt.

2.3 Indien onze relatie een bestelling plaatst zonder dat daaraan een aanbieding onzerzijds is voorafgegaan leidt dit slechts tot een overeenkomst. Indien wij de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk hebben aanvaard, Zal 2cv-schuur het bestelde artikel bij de klant afgeleverd hebben.

2.4 Wij zijn gerechtigd om stijgingen van prijzen en kosten aan onze relatie door te berekenen.

2.5 Door ons in afbeeldingen, catalogi, bouwhandleiding, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie of resultaat gelden slechts als indicatie, zonder dat de te leveren zaken hieraan behoeven te beantwoorden.

2.6 De verzending gaat d.m.v. verschillende distributeurs en wij hanteren de daarbij horende verzendtarieven.

 1. Levertijd

3.1   Door ons opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. 2cv-schuur zal haar verplichting om binnen 30 kalenderdagen het product te leveren naleven. Wanneer dit niet het geval is heeft de klant het recht het product te retourneren, de verzendkosten zijn dan voor rekening van 2cv-schuur.

 1. Levering

4.1 Levering van de materialen en/of het eindproduct geschiedt, behoudens afwijkende overeenkomst, vanaf onze magazijnen te Zutphen, danwel, indien levering plaatsvindt door een derde, vanaf het magazijn van de derde.

4.2 Het risico voor de materialen en/of het eindproduct is voor rekening van onze relatie vanaf het moment dat deze ons magazijn verlaten, danwel, indien levering plaatsvindt door een derde, vanaf het moment dat de materialen en/of het eindproduct diens magazijn verlaten.

4.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal onze relatie de materialen en/of het eindproduct afhalen of doen afhalen, onverwijld (binnen een door ons opgegeven termijn) nadat wij onze relatie hebben meegedeeld dat de materialen en/of het eindproduct gereed staan voor levering. Onze relatie is verantwoordelijk voor het inladen, lossen en transport van de materialen en/of het eindproduct, inclusief eventuele verzekering daarvan, ook indien het transport op verzoek van onze relatie tegen betaling door ons wordt verzorgd.

4.4 Indien de wederpartij de materialen en/of het eindproduct niet onverwijld (in de zin van lid 4.3) afhaalt, dan wel nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, is zij in verzuim, en zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval begrepen de opslagkosten, verschuldigd zijn.

4.5 De consument heeft het recht om de geleverde artikelen binnen 31 dagen te retourneren, de zogenaamde afkoelperiode. De verzendkosten zijn voor de klant. 2cv-schuur zal dan verplicht zijn het verschuldigde aankoopbedrag exclusief verzendkosten binnen 30 dagen op het opgegeven rekeningnummer terug te storten.

4.5. Opgegeven bij 4.5 geld alleen wanneer er geen speciale voorwaarden aan de levering zijn gesteld, zoals bijvoorbeeld maatwerk.

 1. Overmacht

5.1 Indien de nakoming van onze verplichtingen wordt verhinderd door een omstandigheid die ons niet kan worden toegerekend (overmacht), worden onze verplichtingen opgeschort, waarvan aan relatie schriftelijk gewag zal worden gemaakt. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van onze verplichtingen niet mogelijk is, langer duurt dan 30 kalenderdagen, is de consument bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Eerdere ontbinding is slechts mogelijk indien de partij die hiervan gebruik wil maken bewijst dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid eerdere ontbinding gerechtvaardigd is. De zogenaamde afkoelperiode in bij deze 30 dagen inbegrepen.

5.2 Indien wij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan, of slechts gedeeltelijk aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zijn wij bevoegd het reeds verrichte resp. het te verrichte deel afzonderlijk te factureren en is onze relatie gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

5.3 Van overmacht in de zin van dit artikel is onder meer sprake in geval van stakingen, gebrek aan grondstoffen, stagnatie bij toeleveranciers en vervoersproblemen. Deze omstandigheden zullen zowel voor ons als voor onze toeleveranciers overmacht opleveren.

5.4 Wij hebben ook het recht ons op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat wij onze verbintenis hadden moeten nakomen.

 1. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Wij behouden ons het eigendomsrecht voor van alle aan onze relatie geleverde en te leveren zaken totdat de koopprijs inclusief verzendkosten van al deze zaken geheel is voldaan. Indien wij in het kader van deze overeenkomsten tevens werkzaamheden ten behoeve van onze relatie verrichten, geldt de voorbehouden eigendom tot ook deze vorderingen geheel zijn voldaan, alsmede voor de vorderingen die wij jegens onze relatie mochten verkrijgen wegens het toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van een van haar verplichtingen.

6.2 Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op onze relatie is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.

6.3 Op afgeleverde en af te leveren zaken die door betaling in eigendom van relatie zijn overgegaan en zich nog in handen van onze relatie bevinden, behouden wij ons hierbij reeds nu voor als dan een bezitloos pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in 6.1 genoemde, die wij uit welke hoofde dan ook tegen onze relatie hebben of zullen hebben.

6.4 Onze relatie is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van ons te bewaren. Zij is tevens verplicht deze zaken te verzekeren tegen brand-, ontploffings-, vliegtuig-, storm-, vorst- en waterschade alsmede tegen diefstal en verduistering. Onze relatie zal ons de polissen op eerste verzoek ter inzage geven. Eventuele aanspraken uit hoofde van deze verzekeringen zullen op ons eerste verzoek aan ons worden verpand conform art 3.239 BW, tot meerdere zekerheid van onze vorderingen jegens onze relatie.

6.5 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is relatie verplicht ons hiervan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen. Onze relatie verplicht zich binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die wij ter bescherming van ons eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde zaken willen treffen.

6.6 Onze relatie verbindt zich de vorderingen die hij jegens zijn afnemers verkrijgt terzake van doorverkochte zaken welke door het eigendomsvoorbehoud worden bestreken op ons eerste verzoek aan ons te verpanden conform art. 3.239 BW, tot meerdere zekerheid van onze vorderingen, uit welke hoofde dan ook, jegens onze relatie. Het is de wederpartij slechts na onze voorafgaande schriftelijke toestemming toegestaan vorderingen jegens zijn afnemers aan anderen te verpanden.

6.7 Indien onze relatie tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichting of ons goede grond geeft te vrezen dat hij in de nakoming van die verplichtingen zal tekortschieten, zijn wij bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Onze relatie is verplicht bij de terugneming alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,-.

 1. Garantie op reparaties

7.1 Wij garanderen de door ons verrichte reparatiewerkzaamheden gedurende een periode van drie maanden vanaf het moment van gereedkomen van de reparatie.

7.2 De garantie op de door ons geleverde producten, beperkt zich slechts tot vervanging van het product. Verzendkosten en kosten voortvloeiende uit de-/montage vallen niet onder de garantiebepalingen.

 1. Klachten

8.1 Bij de levering dient onze relatie de materialen en/of eindproducten te controleren op zichtbare gebreken. Zichtbare gebreken dienen binnen 14 werkdagen na levering bij ons te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken dienen ook te worden gemeld binnen 14 werkdagen na ontdekking, Iedere aanspraak tot vergoeding van schade uit welke hoofde dan ook vervalt 1 jaar na de levering.

8.2 Alle klachten dienen schriftelijk te worden gemeld.

8.3 De bewijslast dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst rust op onze relatie. Onze relatie is verplicht ons in door ons te bepalen omstandigheden gelegenheid te geven de klacht te laten onderzoeken door een onafhankelijke deskundige. De uitspraak van deze deskundige zal voor beide partijen bindend zijn. Indien de klacht ongegrond blijkt komen de kosten van het onderzoek voor rekening van onze relatie, indien de klacht gegrond blijkt komen de kosten voor onze rekening.

8.4 De mogelijkheid om te reclameren vervalt indien het gebrek of de schade een gevolg is van een onjuiste behandeling of gebrekkig onderhoud c.q. verkeerde montage van de materialen en/of onderdelen door onze relatie.

8.5 Zaken kunnen slechts na onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden geretourneerd.

8.6 Klachten met betrekking tot van onze facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum bij ons te zijn ingediend.

8.7 Ook indien onze relatie tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot betaling en afname bestaan.

 1. Medewerking

9.1 Onze relatie zal steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke wij nodig achten teneinde de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen te kunnen verrichten.

 1. Aansprakelijkheid

10.1 Onze aansprakelijkheid ten aanzien van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze verbintenissen uit de overeenkomst of uit onrechtmatige daad is beperkt tot de voor de gebrekkige zaak in rekening gebrachte koopprijs danwel het voor de betreffende prestatie in rekening gebrachte bedrag. Van schadevergoeding in geval van een gebrekkige levering zal slechts sprake kunnen zijn indien en voor zover de geleverde gebrekkige zaken naar ons oordeel niet kunnen worden vervangen of hersteld.

10.2 In afwijking van 10.1 is de aansprakelijkheid voor gederfde winst, stagnatieschade en/of schade door een vertraging bij de levering uitgesloten.

10.3 Zaken die aan ons voor onderzoek, reparatie of bewerking zijn afgegeven blijven voor risico van onze relatie, ook als wij de zaken vervoeren naar een andere fabriek of werkplaats.

10.4 De in de voorgaande leden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade het gevolg is van onze opzet of grove schuld of die van leidinggevende en/ of ondergeschikten.

10.5 Tenzij schriftelijk een afwijkende termijn is overeengekomen vervalt iedere aansprakelijkheid op vergoeding van schade uit welke hoofd dan ook 1 jaar na levering.

10.6 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor tijdens reparatiewerkzaamheden opgelopen schade aan de in reparatie gegeven zaken, indien die schade te wijten is aan de staat, waarin de in reparatie gegeven zaak zich bevond op het moment dat het door ons in reparatie werd genomen. Indien zich een dergelijk geval voordoet zijn wij bevoegd de overeenkomst te beëindigen, onverminderd ons recht op vergoeding van gemaakte kosten, winstderving en eventuele verder door ons geleden schade.

10.7 Onze relatie is verplicht ons te vrijwaren voor en ons schadeloos te stellen terzake van alle kosten en schade waarin wij mochten vervallen in verband met of veroorzaakt door aan ons in reparatie gegeven zaken tenzij het product dermate onherstelbaar aangetast is.

 1. Vervangen materialen

11.1 Indien wij tijdens reparatie van zaken materialen hebben vervangen zijn wij slechts dan verplicht de vervangen materialen aan onze relatie terug te geven, indien onze relatie dat uitdrukkelijk bij het verstrekken van de opdracht heeft verzocht en het materiaal niet teniet is gegaan. Wij zijn nimmer gehouden tot enige vergoeding voor vervangen materialen die wij niet hoeven terug te geven.

 1. Betaling

12.1 De betaling van factuurbedragen dient plaats te vinden op het moment van afhaling van de goederen door relatie in de overeengekomen valuta contant te onzen kantore, per pin dan wel per bank op het rekeningnummer vermeld op de factuur, waarbij in dit laatste geval het desbetreffende bedrag voor afhaling op ons bankrekeningnummer dient te zijn bijgeschreven, tenzij wij te kennen hebben gegeven een afwijkende wijze van betaling te verlangen, zoals die onder rembours. Als dag van betaling geldt de dag van ontvangst per kas of bijschrijving van het bedrag per bank.

12.2 Na het verstrijken van de betalingstermijn is onze relatie in verzuim en is zij vanaf die datum een rente verschuldigd ter hoogte van door de Nederlandse Bank vastgestelde wettelijke rente, verhoogd met 2% administratiekosten.

12.3 Schiet onze relatie in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen tekort, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor haar rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, waaronder in ieder geval zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, deurwaarders en advocaten. Deze kosten zullen tenminste gelijk zijn aan het op dat moment geldende Declaratietarief voor advocaten, zoals vastgesteld door de Algemene Raad van de Orde van Advocaten, met een minimum van € 150,-. Indien wij kunnen aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

12.4 Door onze relatie gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt onze relatie, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

12.5 Indien wij goede grond hebben te vrezen dat onze relatie niet in staat is c.q. zal zijn aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, zijn wij bevoegd, alvorens (verder) te presteren, afdoende zekerheidsstelling dan wel gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te eisen.

 1. Ontbinding en opschorting

13.1 Indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet zijn wij bevoegd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd onze bevoegdheid om vervangende of aanvullende schadevergoeding te vorderen: – indien er beslag wordt gelegd op zaken van onze relatie ofwel aan onze relatie uitstel van betaling wordt verleend, of haar faillissement wordt uitgesproken, dan wel – indien onze relatie tekort schiet in één of meer van haar verplichtingen jegens ons, dan wel – indien wij goede grond hebben om te vrezen dat onze relatie niet in staat is c.q. zal zijn aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, en zij naar ons redelijk oordeel niet voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van haar verplichtingen.

13.2 Indien één van de in 13.1 bedoelde omstandigheden zich voordoet zijn wij bevoegd te bepalen dat al hetgeen wij van onze relatie te vorderen hebben terstond opeisbaar zal zijn.

13.3 Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen, bijvoorbeeld met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan wij ons bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen of ons plegen te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer van ons kan worden verwacht, zijn wij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 1. Toepasselijk recht

14.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen ons en onze relatie is Nederlands recht van toepassing.

 1. Geschillen

15.1 Indien een geschil ontstaat over de overeenkomst zijn wij en onze relatie verplicht te trachten door onderhandelingen tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de civiele rechter voor te leggen.

15.2 Partijen kiezen alsdan te allen tijde domicilie te Asten.